Om ServicePlus

Kultur med formål

Serviceplus skaber unikke serviceoplevelser, der får hverdagen til at fungere bedre. Serviceplus medarbejdere og leverandører repræsenterer Serviceplus og fungerer som drivkraft. Serviceplus behandler alle virksomheder, vi arbejder i, som vores egne!

Vi prioriterer vores medarbejders trivsel

Serviceplus tager alle de nødvendige forudsætninger for at forebygge ulykker og skader, der måtte opstå i forbindelse med arbejdet eller i arbejdstiden. Herunder relevant træning og nødvendigt udstyr. Sikkerhed er altafgørende for vores succes. Derfor sikrer Serviceplus, at alle vores medarbejdere er glade og tilfredse, og tager sunde og raske hjem fra arbejde hver dag.

Vi tager et socialt og samfundsmæssigt ansvar

CSR-bilaget forpligter Serviceplus og leverandører til Serviceplus til at respektere menneske- og arbejdstagerrettigheder, klima- og miljøhensyn samt normer for anti-korruption.

CSR-bilaget vedlægges alle kontrakter og stiller krav til at udvise samfundsansvar og undgå tilsidesættelser af menneske- og arbejdstagerrettigheder og negative indvirkninger på miljø og klima samt forebygge korruption som beskrevet i Global Compact, FN’s Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv og OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder.

Serviceplus stiller krav om, at leverandøren udviser nødvendig omhu og indarbejder rutiner, der reducerer risikoen for tilsidesættelse af menneske- og arbejdstagerrettigheder samt negative indvirkninger på miljø og klima gennem deres værdikæde. Det forventes derfor, at leverandøren aktivt bruger sine muligheder for indflydelse til at sikre, at deres underleverandører lever op til deres samfundsansvar.

ServicePlus og leverandører til Serviceplus forpligter sig derfor til at respektere:

Verdenserklæringen om menneskerettigheder

Den Internationale Konvention om Borgerlige og Politiske Rettigheder og Den Internationale Konvention om Økonomiske, Sociale og Kulturelle Rettigheder (kendt som FN’s Grundlæggende Rettigheder)

ILO’s erklæring

ILO’s erklæring om grundlæggende principper og rettigheder på arbejdspladsen og dermed ILO’s kernekonventioner om forbud mod tvangsarbejde (29 & 105), retten til faglig organisering og kollektive forhandlinger (87 & 98), princippet om ligeløn (100), og beskyttelse mod diskrimination (111), samt forbud mod børnearbejde (138 & 182)

Rimelige arbejdstider (1 & 30), retten til rimelig aflønning (26 & 131), effektiv beskyttelse af fagligt arbejde (135), retten til et sikkert og sundt arbejdsmiljø (155), samt mod vold og chikane på arbejdspladsen (190)

FN’s børnekonvention

FN’s børnekonvention, artikel 32 og FN’s erklæring om oprindelige folks rettigheder.

Klima og miljø

At værne om klima og miljø, herunder håndtere alvorlige indvirkninger på områder omfattet af Rio-erklæringen om miljø og udvikling og Parisaftalen.

FN’s konvention mod korruption

At afholde sig fra alle former for korruption og forpligte sig til at handle i overensstemmelse med FN’s konvention mod korruption

CSR Politik

Serviceplus tager ansvar – for miljø, medarbejdere og samfund som vi lever i og er med til at bygge og med til at forme den verden, som vores børn og børnebørn skal leve i. Vi ønsker, at vores arbejde og virksomhed skal bidrage med en positiv merværdi, og tror på, at en sund forretning og bæredygtighed går hånd i hånd. Vores politik og målsætninger for miljø, medarbejdere og samfundsansvar sætter rammen for, hvordan vi ønsker at drive forretning. Vores CSR politik og målsætninger er konkretiseret i en række praktiske handlingsplaner, der sikrer, at vi holder fokus og kontinuerligt forbedrer os.

Sikkerhedsreglerne skal overholdes

I praksis betyder det, at vi gør meget ud af sikkerheden. Serviceplus overholder altid gældende regler lige fra brug af værnemidler til sikkerhedsprocedurer for omgang med miljøskadelige stoffer. Serviceplus politik er, at når alle overholder reglerne, nedsættes risikoen for ulykker og skader betydeligt, og giver derved en større sikkerhed for alle.

Informations- og Arbejdsmiljøhåndbog

For at sikre, at alle medarbejdere har fået den samme information vedrørende arbejdsmiljø- og sikkerhed, udleveres den interne “Informations- og Arbejdsmiljøhåndbog” til alle medarbejdere. Heri findes blandt andet sikkerhedsregler, beredskabsplan ved ulykke, sikkerhedsinstruktioner og anvisninger på, hvor man kan finde yderligere information.

Nye medarbejdere får gennemgået generelle sikkerhedsregler samt særlige sikkerhedsregler for maskiner og arbejdsprocedure. Uddannelsesprocedurer igangsættes efter behov.

PSS & APV

For at sikre Serviceplus høje sikkerhedsniveau bliver opretholdt og implementeret i virksomheden, er der på samtlige af Serviceplus byggepladser en Plan for sikkerhed og sundhed (PSS). Ved alle opgaver udarbejdes en arbejdspladsvurdering (APV), hvori alle medarbejdere inddrages.

Mål med sikkerheden

Det er vores mål at forblive en sikker og sund arbejdsplads, og udvikle og forbedre arbejdsmiljø og sikkerhedsarbejdet således, at alle vores arbejder udføres på en sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuld forsvarlig måde.

Sikkerhed og samarbejde

Certificeringer

ISO 9001

Øgede kundekrav og juridiske forpligtelser nødvendiggør forbedret kvalitetsstyring på tværs af organisationer. Den mest effektive metode til at adressere dette, samt til at demonstrere en forpligtelse til kontinuerlig forbedring, er ved at opnå certificering i henhold til den internationalt anerkendte ISO 9001:2015 standard.

Hvordan har certificeringen hjulpet ServicePlus

Certificeringen i ISO 9001 har givet ServicePlus værktøjer til at implementere strømlinede og effektive processer. Det har ikke kun optimeret driftseffektiviteten, men også sikret at vi træffer informerede og præcise beslutninger til direkte gavn for vores kunder.

Ledelsen i ServicePlus anvender et ledelsessystem, der muliggør kontinuerlig overvågning og justering af kvalitetsniveauet i virksomheden. Det sikrer, at arbejdsgangene fungerer, og at hver medarbejder personligt bidrager til virksomhedens effektivitet.

Yderlige fordele med ISO 9001
 • Certificeringen faciliterer et bedre samarbejde med kunder, samarbejdspartnere og myndigheder.
 • ISO 9001 er et effektivt redskab til løbende at forbedre processer og resultater.

 • I mange brancher er ISO 9001 ikke blot en anbefaling, men et krav.

 • Certificeringen bidrager direkte til virksomhedens bundlinje gennem optimering af processer.

ISO 14001

Den internationale standard for miljøledelse ISO 14001 blev lanceret i 1996 og er senest blevet revideret i 2015. Standarden er den dominerende miljøledelsesstandard i verden.

ISO 14001 tager udgangspunkt i virksomhedens unikke processer og aktiviteter, og den allokerer ansvar og kompetencer, samtidig med at den beskriver daglige miljøopgaver.

Krav i ISO 14001

ISO 14001 specificerer en række krav til de forskellige elementer i miljøledelsessystemet, herunder:

 •     Miljøpolitik
 •     Planlægning
 •     Iværksættelse og drift
 •     Kontrol og korrigerende handlinger
 •     Ledelsens gennemgang

Disse krav sikrer, at ServicePlus identificerer og forstår de miljømæssige påvirkninger i relation til vores aktiviteter, produkter og services. Vi har en dyb forståelse for, hvordan væsentlige miljømæssige forhold kan håndteres, og vi har implementeret de nødvendige kontrolmekanismer og sat ambitiøse mål for at forbedre vores miljøpræstation.

Risikostyring og miljøkortlægning

ServicePlus udfører omfattende risikostyring og miljøkortlægning. Det indebærer blandt andet en systematisk kortlægning af de risici, der kan have en negativ indvirkning på miljøet, så vi kan træffe proaktive foranstaltninger for at forebygge, at det bliver aktuelt.

Betydningen af ISO 14001-certificering

ISO 14001 er den mest anerkendte internationale standard inden for miljøledelsessystemer. Med denne certificering demonstrerer ServicePlus vores forpligtelse til at levere miljøforbedrende resultater i overensstemmelse med vores miljøpolitiske forpligtelser. 

Standarden bekræfter desuden, at vi aktivt arbejder på at reducere forurening, affaldsgenerering og skadelige udledninger i miljøet.ISO 45001

ISO 45001 er en international standard, der opstiller omfattende krav til et effektivt ledelsessystem for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen. Denne standard spiller en afgørende rolle i at sikre overholdelse af juridiske forpligtelser og fremme af bedste praksis.

Fordele ved ISO 45001

I mange lande er et arbejdsmiljøledelsessystem et lovkrav, og virksomheder er forpligtet til at rapportere om deres præstationer. Certificering til ISO 45001 fra en uafhængig tredjepart bekræfter, at ServicePlus har implementeret et system, der er i fuld overensstemmelse med gældende lovgivning.

Baseret på de veletablerede ledelsesprincipper Plan-Do-Check-Act kræver ISO 45001, at ServicePlus skal:

 •     Identificere farer og vurdere risici for sundhed og sikkerhed i forbindelse med vores aktiviteter og services.
 •     Fastlægge kontroller for at sikre implementering af de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.
 •     Opstille klare mål for kontinuerlig forbedring af vores arbejdsmiljøpræstationer.Muligheder med ISO 45001

ISO 45001 giver ServicePlus rammerne til at etablere og løbende forbedre et arbejdsmiljøledelsessystem. Det bidrager til at eliminere eller minimere risici for personale og andre interessenter, der kan være udsat for farer i forbindelse med ServicePlus’ aktiviteter eller services.

Yderligere giver standarden os mulighed for at:

 •     Arbejde systematisk med at tage proaktive skridt for at forhindre ulykker og hændelser på arbejdspladsen.
 •     Sikre overensstemmelse med vores fastsatte miljøpolitik, så vi kan demonstrere det over for kunder såvel som samarbejdspartnere.
 •     Sikre lovmæssig overholdelse inden for arbejdsmiljø.

Som en yderligere validering af vores forpligtelse til arbejdsmiljø har ServicePlus kombineret ISO 45001 med Arbejdstilsynets supplerende krav. Det har resulteret i tildelingen af en grøn kronesmiley fra Arbejdstilsynet.


ISO 45001 giver mulighed for
 • Etablere og løbende forbedre et arbejdsmiljøledelsessystem for at eliminere eller minimere risici for personale og andre interesserede parter, der er udsat for farer i forbindelse med Serviceplus aktiviteter eller services.
 • Arbejde systematisk for at forbedre vores resultater med hensyn til sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen og forhindre/forebygge, at der sker ulykker og hændelser.
 • Sikre, at certificeringen er i overensstemmelse med den fastsatte arbejdsmiljøpolitik, og demonstrere overensstemmelse over for vores kunder.
 • Løbende overholde de gældende lovkrav til arbejdsmiljø.
 • Serviceplus har kombineret ISO 45001 med Arbejdstilsynets supplerende krav og derved opnået en grøn kronesmiley på Arbejdstilsynets hjemmeside.